Klasser og fag

Fagene

På Resen Friskole ”Står vi mål” med Folkeskolens undervisning, hvilket betyder, at vi arbejder ud fra de samme læringsmål og krav, som der er i Folkeskolen. Vi følger som minimum det vejledende timetal i fagene, men lægger også plads i skemaet til f.eks. fortælling, trivsel- og fællesskabsaktiviteter og fordybelse.

Vi bruger også vores frihed til at skabe mere sammenhæng i fagene, og dermed også nye betegnelser for nogle af fagene.

Du kan læse mere om Fælles Mål og læseplanerne her:

Fælles Mål

Kulturfag

Hos de yngste er kulturfaget kristendom og fortællingen der er i fokus. Her lænes der primært op af målene for kristendomsfaget, men også historiefaget får en smule berettigelse her via fortællingen.

Hos mellemtrinnet er kulturfaget båret af kristendom og historiefaget. Elementer af begge fagområder lægges ind i en 3-årig plan, som sikrer, at vi når omkring fagområderne.

Hos overbygningen, tilkommer også samfundsfaget som en ekstra dimension. Den er både inkluderet i kulturfaget, men står også alene som fag. Her sikres også, at fagområderne implementeres vha. en 3- årig plan. Desuden laves der på 8. klassetrin en stor tværfaglige projektopgave, hvor alle fag skal inddrages omkring et over ordnet emne.

Naturfag

Fra eleverne kommer i 6. klasse begynder de at få naturfag. Det betyder, at biologi og Natur og teknologi allerede der begynder at smelte sammen. I 7. og 8. klasse, hvor også fysik og geografi kommer til, arbejdes der både separat med fagene, men også tværfagligt. Dette leder og træner også eleverne hen mod at udarbejde en tværfaglig projektopgave i 8. klasse.

FFT

FFT- timerne står for Faglighed, Fordybelse og Trivsel.

Hver dag er der 30 minutter, hvor der arbejdes inden for et af områderne. Det kan f.eks. være socialtræning, teambuilding, styrede lege, lektiecafe, læsebånd, bevægelseslege i et bestemt fag eller noget helt andet.

Svømning

Fra 0. klasse til 5. klasse svømmer en gang i ugen i vinterhalvåret. Her lærer de både at svømme, og dyrker forskellige vandsportsaktiviteter

Klasseopdeling

På Resen Friskole har vi samlæste klasser. Vi ser det som en styrke, at vi er små klasser, men at have flere forskellige sociale relationer er også vigtigt for den sociale og personlige udvikling. Derfor tager vores opdeling udgangspunkt i 3 store grupper, hvor vi efterfølgende laver holddelinger. Ved holddelinger tages der udgangspunkt i den enkelte elevs alder, faglige niveau og nærmeste zone for udvikling. Det er vigtigt for os, at eleverne udvikles tilpas, så de både opnår følelsen af succes, men også skal ”stå lidt på tæer” for at flytte sig fagligt og udnytte deres potentiale.  

 

Lillegruppen (0. klasse til 2. klasse)

Eleverne modtager både undervisning sammen og i opdelte grupper. Vi bestræber os på, at der arbejdes i mindre grupper ved hovedfagene såsom Dansk, matematik og engelsk. Der er i største del af tiden tolærerordning og/eller tilkoblet en støttepædagog sammen med lærerne. I de praktisk/musiske fag er eleverne alle sammen. 0. klasse har dog en kortere skoledag end 1. og 2. klasse.

Mellemgruppen (3. klasse til 5. klasse)

Også her modtager eleverne både undervisning sammen og i opdelte grupper. Vi bestræber os ligeledes på, at der arbejdes i mindre grupper ved hovedfagene såsom dansk, matematik, engelsk og tysk. Der vil for en stor del af tiden være tolærerordning og/eller tilkoblet en pædagog. Eleverne er samlet i de praktisk/musiske fag, samt natur- og kultur fag.

De ældste (6. klasse til 8. klasse)

Eleverne er her mere klasseopdelte, idet 7. og 8. klasse nu begynder at have flere fag. Deres skoledag vil være lidt længere end 6. klasse, men der vil stadig være samlæsning i en del af hovedfagene med ekstra hjælp. Kultur fag, naturfag og de praktisk/musiske samlæses.

Her forberedes 7. og 8. klasse også til valgfagseksamen i billedkunst, og der afholdes både prøveeksamen og trænes til 9. klasses projektopgave, så man er forberedt videre på sin vej.

Kontakt os