Mål og evalueringer

Hvad gør vi

Her på siden kan du læse, hvilke evalueringsmetoder vi anvender hen over skoleåret. Der tages udgangspunkt i Friskoleloven.

§1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Den regelmæssige evaluering

Eleverne modtager regelmæssigt både skriftlig og mundtlig evaluering ved f.eks. afleveringsopgaver og mundtlige fremstillinger. Her vil der være fokus på at vejlede eleverne på bestemte udviklingspunkter, så de opnår bedre resultater og kvalitet i deres skolearbejde. De yngste elever vil primært modtage mundtlig evaluering og feedback på deres præstationer.

De yngste klassers forældre modtager et ugebrev eller månedsbrev fra klassens lærere. De ældste klasser modtager forældre/elevbrev op til ferier. Desuden er der et månedligt forældrebrev fra ledelsen.

Hvert efterår testes eleverne i dansk, matematik og sprog. Skolens læsevejleder samarbejder og afholder klasse konference omkring elevens læse- og stavefærdigheder. Resultaterne skrives ind i elevernes elevplan. Skolen afholder ligeledes de lovbestemte screeninger og tests.

Eleverne modtager i efteråret et samtaleskema, som de skal udfylde sammen med deres forældre forud for en elevsamtale og skole/hjemsamtale. Her tages der stilling til både faglige, personlige og sociale aspekter, men også hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes videre med.  Efter elevsamtalen gøres elevplanen færdig – heri skrives de faglige og sociale fokus punkter. Forældrene modtager elevplanen forud for skole/hjemsamtalen, som afvikles i efteråret. Her drøftes fokuspunkterne sammen med eleven og hjemmet. I foråret foretages endnu en elevsamtale, hvor der sammen med eleven justeres på mål og fokuspunkter. Forældrene inviteres til behovssamtaler.

Der gives standpunktskarakterer i 8. klasse samt mundtlig evaluering af projektopgaver og karakterer i prøveeksamen.

Den løbende evaluering

Elevernes faglige og sociale udvikling drøftes løbende både på lærer- og klassemøder som minimum en gang i måneden. Der evalueres skriftligt og i plenum efter eksempelvis fagdage og emnedage.

Særlige indsatser

Sammen med skolens læsevejleder afgøres det, om der er elever der kræver en særlig indsats i forhold til læsning, stavning eller matematik. I disse tilfælde har vi boosterhold, hvor eleven bliver tilbudt et 8 ugers intensivt kursus til et fagligt løft. Dette gøres i tæt samarbejde med hjemmet, som også lever en særlig og intensiv indsat i dette tidsrum. Der evalueres ved start og slut af forløbet, og det vurderes, om eleven har brug for endnu et forløb.

Ordblinde

Elever der er diagnosticeret ordblinde søges der en IT-rygsæk på, og der forsøges/tilbydes et kursus for elev og forældre omkring brugen af Intowords. Der udarbejdes en handleplan for eleven i samarbejde med læsevejlederen og klasseteamet. Handleplanen følges op hvert forår.

SPS-elever

Elever der modtager SPS støtte udarbejdes der en handleplan på ved skoleårets start. Der følges op ved skole/hjem samtalen, og midt i skoleåret drøftes eleven på et klasseteammøde og der justeres i mål. I foråret laves der en status, og denne drøftes med forældre og PPR.

Skolen har et godt og jævnligt samarbejde med psykologer, tale/høre pædagoger, SSP, sundhedsplejerske og andre pædagogiske konsulenter i Struer kommune.

 Resultat af undervisningsmiljøet og trivslen på Resen Friskole

Se det samlede resultat af børnemiljøvurderingen her

 
Evaluering af den samlede undervisning

Vi har i skoleåret 2022/2023 valgt at sætte fokus på vores fagdage og temadage, da der inden for dette område er mulighed for forbedring.

 

Hvilke problemer er dominerende i forhold til at skabe denne form for undervisning?

At sikre fuld læringsudbytte på tværs af årgange og sikre, at målene for dagen både tilgodeser faglige  og sociale mål, som udspringer af vores værdier om fællesskab, faglighed og trivsel.

Hvordan sikrer vi, at undervisningen foregår i overensstemmelse med de faglige og sociale resultater og mål vi ønsker af disse dage?

At vi skaber bedre rammer og betingelser for at forberede undervisningen i et samarbejde og tilfører midler til at gennemføre forløbene.

Hvilke tiltag har vi taget?

Vi har:

  • Lagt overordnede emner og fag ind over de fastlagte dage fra årets start.
  • Udvalgt en eller to tovholdere til dagene
  • Fastlagt tid til fælles forberedelse i lærernes opgaveoversigt.
  • Udarbejdet en arbejdsskabelon, som skal sikre, at vi holder kursen i forhold til de faglige og sociale mål.
  • Udarbejdet et evalueringsskema, som skal laves efter hvert forløb, og hvor opfølgende planer drøftes og evalueres i plenum.
  • Tilført flere midler til anderledes undervisning, gæstelærere, materialer, transport mv.
 

Dansk 0-2 klasse

Dansk 3-5 klasse

Dansk 6-8 klasse

Matematik 0-2 klasse 

Naturfag 0-2 klasse 

Naturfag 3-4 klasse 

Nordiske sprog 0-4 klasse 

Timeløse fag 0-6 klasse

Uge sex 0-2 klasse

Uge sex 5-6 klasse

Hvilket foreløbige resultater har det givet?

19.05.2023

Overordnet set kan vi konkludere, at vi måske ikke når helt derhen hvor vi gerne vil med vores mål, og at vi ender et andet sted en forventet – dette både på arbejdsform og tilrettelæggelse af dagen. 

Er der overensstemmelse mellem resultatet og vores forventninger?

Ja  

Foreløbig konklusion

Vi kan konkludere, at vi skal blive bedre til at arbejde ud fra mål og at vi skal tydeliggøre, præsentere og inddrage eleverne i målene for dagene.

Opfølgende plan

Vi har besluttet, at vi i skoleåret 2023/2024 fortsat vil arbejde med dette, så det bliver automatiseret og helt naturligt bliver en arbejdsmetode vi anvender i forhold til vores undervisning på emnedage.

Dato for evaluering af opfølgende plan

Maj 2024
  

Kontakt os